Algemene voorwaarden

januari 1, 2019

Definities

Wat houden deze algemene voorwaarden in:

Offerte:
Alle aanbiedingen van Webstrive aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst:
De overeenkomst van opdracht tussen Webstrive en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt/worden gesloten.

Opdracht:
De dienst of het product dat door de videograaf geleverd zal worden.

Videograaf:
Videogra(a)f(en) Webstrive, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever:
De (rechts)persoon of personen waarmee de videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren:
Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden worden gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik:
Verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet. 

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de videograaf en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Uitvoering van de opdracht

De videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de videograaf gebruikelijk werkt. De videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de filmdag/reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de videograaf zo gunstig mogelijk te maken. De selectie van de beelden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de videograaf op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria.
De videograaf biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden. De videograaf levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, dit omvat de gehele opdracht, niet enkel de aanwezigheid van de videograaf op de dag zelf. Indien de videograaf geen schriftelijk bewijs heeft ontvangen (voor de filmdag) van de opdrachtgever dat de beelden niet online gepubliceerd mogen worden mag de videograaf de beelden gebruiken voor commerciële doeleinden.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt via het mollie betalingssysteem.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de videograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, een administratieve meerkost vragen van ,-20€ plus postkosten . Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd een administratieve kost aan te rekenen aan de opdrachtgever van 50€ plus de postkosten of het contract te ontbinden/op te schorten. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij annulatie vanwege de klant wordt het voorschot niet terugbetaald. Wanneer de klant de filmopdracht verplaatst naar een andere datum en de videograaf is niet meer vrij, wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien de videograaf wel nog vrij is, wordt de datum aangepast. Wanneer een annulatie plaatsvindt 4 maand voor de afgesproken datum, wordt de helft van het totaal bedrag aan de videograaf gestort. Indien de annulatie plaatsvindt 4 weken voor de afgesproken datum, zal het totale bedrag aan de videograaf verschuldigd zijn.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Auteursrecht en licentie

De eventuele auteursrechten (bv. Sabbam) vallen volledig ten laste van de klant. De videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de beelden gemaakt tijdens de filmdag (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de videograaf dient de klant dit vooraf te melden aan de fotograaf. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden. De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Het is niet toegestaan om de beelden op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de videograaf. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de videograaf openbaar gemaakt worden. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een video ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de videograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten van de videograaf, rekent de videograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de videograaf.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Portretrecht

De videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

annulering – refund

Een refund is enkel mogelijk als de video niet downloadbaar beschikbaar wordt gesteld en wanneer de betaling zelf verloopt via het videocenter van Webstrive. Als er gewerkt wordt met promocodes, dient de klant zich te richten tot de desbetreffende organisatie voor een eventuele refund.

januari 1, 2019
januari 1, 2019

Videocenter

Iedere koper van een online-video via het videocenter van Webstrive, heeft levenslang toegang tot de video. Hoe kan dit gegarandeerd worden? De videograaf verbindt zich er toe om bij een eventuele stopzetting van zijn activiteiten, in een verre toekomst, de video downloadbaar te maken voor de mensen die klant zijn van het Videocenter.
De aangekochte video’s zijn niet downloadbaar, maar kunnen ten alle tijde bekeken worden via het streamingsplatform.

Wanneer misbruik wordt gemaakt van een login, door de login bijvoorbeeld meermaals door te geven, kan deze persoon na een verwittiging verbannen worden van het streamingsplatform.

Verenigingen kunnen in samenspraak met de videograaf een percentage krijgen op de online verkoop. De videograaf geeft zijn minimumprijs aan en samen met de vereniging wordt dan beslist voor hoeveel de film daadwerkelijk wordt verkocht. Per maand geeft de videograaf dan een overzicht van het aantal verkochte films aan de vereniging en betaalt hen dan het percentage uit. Dit is van toepassing tot en met 4 maanden na de release. Daarna kan de vereniging hierop geen aanspraak meer maken.

januari 1, 2019

Januari 2018 (laatste aanpassing augustus 2020)

Winkelwagen
Scroll naar boven